Zyablova Natalia
Yaroslav Zyablov. Slavka sleeps
Slavka sleeps
Yaroslav Zyablov. Dolls
Dolls
Yaroslav Zyablov. Dolls 2
Dolls 2
Yaroslav Zyablov. Vases
Vases
Yaroslav Zyablov. Flower
Flower
Yaroslav Zyablov. Ornamental flowerpot
Ornamental flowerpot
Yaroslav Zyablov. Vase
Vase
Yaroslav Zyablov. In the studio
In the studio
Yaroslav Zyablov. Flower in red
Flower in red
Yaroslav Zyablov. Left part of triptych
Left part of triptych
Yaroslav Zyablov. Сentre of triptych
Сentre of triptych
Yaroslav Zyablov. Right part of triptych
Right part of triptych
Yaroslav Zyablov. Shell
Shell