Dynasty - Zyablova Natalia
Yaroslav Zyablov. Left part of triptych
Left part of triptych