Dynasty - Zyablova Natalia
Yaroslav Zyablov. Right part of triptych
Right part of triptych