Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. Taste sensation of oysters in the English Channel
Taste sensation of oysters in the English Channel
Taste sensation of oysters in the English Channel.1995.Oil,canvas 90х70