Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. The North Star light
The North Star light
The North Star light.1993.Oil,canvas 90х75