Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. The rape of Europe
The rape of Europe
The rape of Europe.1996.Oil,canvas 110х90