Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. The sound of music (left part of triptych)
The sound of music (left part of triptych)
The sound of music (left part of triptych).2003.Oil,canvas 100х90