Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. Sweet apple
Sweet apple
Sweet apple.1993.Oil,canvas 90х80