Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. Pear lies
Pear lies
Pear lies.1993.Oil,canvas 50х90