Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. Passing angel
Passing angel
Passing angel.1995.Oil,canvas 80х70