Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. On the other pond
On the other pond
On the other pond.2001.Oil,canvas 90х80